Rupankar Bagchi Lyrics"Aaj Shraboner Batash Buke"

Artist - Rupankar Bagchi
Album - Aaj Shraboner Batas Buke

[Written by Rupankar Bagchi]

Aaj Shraboner Batas Buke
e kon sure gay..
Aaj barosha namlo sara
akash amar paay.. [x2]

Aaj shudhu megh sajai meghe
Aaj shudhu megh buke
Aaj shudhu bish dhalbe akash
Bish meshanor sukhe [x2]
Dao dhele dao je prem amar
Hriday jwole jay..
Aaj borosha namlo sara
akash amar paay..

Digonto-leen mather opor
Thakchi ami shuye
Ei kopaler somosto taap
Barsha debe dhuye [x2]
Er beshi ki pawar thake
Er beshi ke chay..
Aaj barosha namlo sara
akash amar paay..

Aaj Shrabaner Batas Buke
e kon sure gay..
Aaj barosha namlo sara
akash amar paay..Rupankar Bagchi
Sign up or Log in to like this lyrics.Comments:


Subir Kumar Bis

Very very good song